Skupina CHEMOSVIT

 • CHEMOSVIT, a.s.
  CHEMOSVIT, a.s.
 • Flexotlačový stroj
  Flexotlačový stroj

CHEMOSVIT, a.s.  predstavuje skupinu spoločností orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov. Nosným programom je výroba, zušľachťovanie a predaj obalových materiálov v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

 

Certifikované výrobky a produkty sú garanciou pre náročné aplikácie balenia potravín, hygienických a toaletných výrobkov, tabakových výrobkov, zahradníckych potrieb a spotrebného tovaru.

 

Výrazná orientácia na zákazníka, stupňujúce sa požiadavky na kvalitu a sprísňujúce sa požiadavky legislatívy v oblasti bezpečnosti výrobku, ochrany životného prostredia i oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viedli spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. k implementovaniu jednotlivých systémov podľa medzinárodne uznávaných noriem a štandardov:

 

 • systém manažerstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001:2015
 • systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001:2007
 • systém bezpečnosti produktu podľa normy ISO 22 000:2015
 • certifikát štandardu BRC/IoP pre obaly a obalové materiály
 • strieborný certifikát komplexného logistického auditu podniku (KLAP)
 
 
Medzinárodná norma BRC (British Retail Consorcium) iniciovaná Úniou britských reťazcov supermarketov vyžaduje dokumentované potvrdenie potravinovej kvality a bezpečnosti a týka sa aj výrobcov obalových materiálov pre balenie potravín. CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., ako dodávateľ obalov na priamy styk s potravinou je zaradený do najprísnejšej  skupiny A. V roku 2010 sa v spoločnosti uskutočnil veľmi prísny audit, ktorého výsledkom je získanie medzinárodne uznávaného certifikátu BRC.